Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hockeytravel. Hockeytravel is een handelsnaam van Eurotravel Sports The Netherlands B.V.

 

Artikel 1 – Algemeen, toepasselijkheid voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn en worden aangegaan met Hockeytravel. De gegevens van Hockeytravel zijn:

Eurotravel Sports The Netherlands BV
Cornelis Speelmanlaan 4
2024 AP Haarlem
tel: +31 (0)23 303 0180
e-mail: info@hockeytravel.com
KvK Haarlem: 55635407
Btw-nummer: NL.85.17.95.766.B01

 

Artikel 2 – Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het door Eurotravel Sports gedane aanbod door de reiziger. De aanvaarding door de reiziger geschiedt doorgaans via het retour sturen of e-mailen van de getekende offerte (voorzien van een handtekening) of de volledig ingevulde akkoordverklaring. De aangeboden offertes zijn 48 uur geldig.

2.2 Zorgt u ervoor dat u bij de aanvaarding van het aanbod uw gegevens volledig en correct aan Eurotravel Sports doorgeeft. Eurotravel Sports gaat uit van de juistheid van deze gegevens uit. Indien een boeking achteraf moet worden aangepast wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens, komen alle kosten hiervan voor uw rekening.

2.3 Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u binnen twee werkdagen per e-mail de factuur en/of bevestiging voor uw arrangement. U bent gehouden om deze factuur en/of bevestiging direct na ontvangst zorgvuldig te controleren op eventuele fouten. Het gaat hierbij om reisdata, aanvangstijd en datum wedstrijd en persoonsgegevens.
Indien de gegevens in de bevestiging niet correct zijn, dient u per omgaande doch uiterlijk binnen 24 uur contact op te nemen met Eurotravel Sports. Wijzigingen van de vlucht of namen van reizigers leidt bij de vliegmaatschappij, als die wijzigingen ná 24 uur na de boeking pas worden doorgegeven, tot extra kosten.

Eurotravel Sports is niet aansprakelijk voor schade of kosten mocht naderhand blijken dat de gegevens niet correct zijn. Kosten die gepaard gaan met een aanpassing van een boeking wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens komen voor uw rekening.

2.4 Eurotravel Sports gaat de overeenkomst aan onder voorbehoud dat zij de geboekte onderdelen daadwerkelijk kan reserveren. Eurotravel Sports houdt zich het recht voor om de overeenkomst tot vijf werkdagen na ontvangst van de overeengekomen reissom te annuleren, in welk geval Eurotravel Sports de betaalde reissom binnen 30 dagen na betaling zal terugbetalen.

2.5 Wijzigingen in vervoers- of andere kosten of heffingen (btw, luchthaven- of toeristenbelastingen, brandstoftoeslagen) kunnen leiden tot prijswijzigingen. Eurotravel Sports behoudt zich het recht voor om in dat geval de reissom naar boven aan te passen. Na ontvangst van de getekende offerte zal Eurotravel Sports de prijs echter niet meer wijzigen.

2.6 Kennelijke fouten en vergissingen in de door of namens Eurotravel Sports en haar leveranciers (al dan niet via de website) verstrekte informatie of in de overeenkomst met de reiziger, zijn voor Eurotravel Sports niet bindend. Eurotravel Sports aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook houdt Eurotravel Sports zich het recht voor zich te herroepen op kennelijke fouten in aanbiedingen.

 

Artikel 3 – (Aan)betaling

3.1 De aanbetaling van uw arrangement dient binnen vijf werkdagen op de rekening van Eurotravel Sports te zijn bijgeschreven. Het restantbedrag dient uiterlijk 30 dagen voor vertrek te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Eurotravel Sports.

De betalingstermijn is een zogenoemd ‘fatale’ termijn: is er niet tijdig betaald, dan bent u in verzuim en komen rente en eventueel door Eurotravel Sports te maken kosten in verband met uw verzuim (bijvoorbeeld omdat Eurotravel Sports haar leveranciers moet betalen of incassokosten) volledig voor uw rekening.

 

Artikel 4 – Wijzigingen

4.1 Eurotravel Sports is niet verantwoordelijk voor het om welke reden dan ook, niet (kunnen) deelnemen aan de reis en/of het niet (kunnen) bijwonen van het geboekte evenement of de wedstrijd en is niet aansprakelijk voor mogelijk schade die u hiervan ondervindt.

4.2 Indien u niet kunt deelnemen aan de reis en/of het geboekte evenement of de wedstrijd niet kunt bijwonen door oorzaken buiten uw schuld, bijvoorbeeld door een vertraging of annulering van de vlucht, door annulering of verplaatsing van de wedstrijd, door een wijziging van de wedstrijdtijden of een natuurramp of een andere overmachtssituatie waarvan u tijdig op de hoogte had kunnen zijn, zal Eurotravel Sports u zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het omboeken van de vlucht en/of het zoeken naar een alternatief voor de wedstrijd. De daarmee gepaard gaande kosten zullen voor uw rekening en risico komen. De oorspronkelijke reissom blijft u eveneens verschuldigd.

Wanneer u een dubbelarrangement (twee of meer wedstrijden in één weekend ) heeft geboekt en één of beide wedstrijden worden verplaatst waardoor u niet in staat bent om één of beide wedstrijden te bezoeken, dan zal Eurotravel Sports in overleg met u een andere tweede wedstrijd of twee andere wedstrijden proberen te zoeken. Is dit niet mogelijk, dan blijft u verbonden aan één van beide wedstrijden (eventueel met een omboeking wanneer beide wedstrijden verzet zijn). Het bedrag van het wedstrijdkaartje van één van de geannuleerde wedstrijd(en) zal dan aan u gecrediteerd worden. Het is helaas niet mogelijk om beide wedstrijden te annuleren.

4.3 Eurotravel Sports is bevoegd om de overeenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens zwaarwegende en onverwijld aan u meegedeelde omstandigheden. Ook is Eurotravel Sports bevoegd de overeenkomst te wijzigen wegens zwaarwegende en onverwijld  aan u meegedeelde omstandigheden, ook al zou u daarvan nadeel van geringe betekenis ondervinden.

 

Artikel 5 – Vervanging bij verhindering

5.1 Bent u verhinderd om aan de reis deel te nemen, dan kan een ander in uw plaats deelnemen onder de in lid 2 vermelde voorwaarden.

5.2 De voorwaarden voor vervanging zijn:

a. de ander voldoet aan alle aan de reis en/of wedstrijd verbonden voorwaarden;

b. het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten voor de vervanging nog kunnen worden verricht;

c. de voorwaarden van de leverancier(s) van Eurotravel Sports verzetten zich niet tegen de vervanging en

d. eventuele kosten die met de vervanging gepaard gaan, dienen tijdig en volledig te worden voldaan.

 

Artikel 6. Annulering

6.1 Annuleert u de reis om welke reden dan ook, dan blijft u de reissom aan Eurotravel Sports verschuldigd. Als agent van de Europeesche Verzekering is het mogelijk om bij Eurotravel Sports een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

Mocht een wedstrijd door een wedstrijdverplaatsing, afgelasting of door een natuurramp of andere overmacht geen doorgang vinden, dan kunt u contact opnemen met de Europeesche Verzekering. U komt dan in aanmerking voor volledige vergoeding van de kosten, mits hiervoor de geldende toeslagpremie is berekend en voldaan.

 

Artikel 7 – Reisbescheiden en reisdocumenten

7.1 Uiterlijk 7 dagen voor vertrek verstrekt Eurotravel Sports u de benodigde reisbescheiden, waaronder (indien van toepassing) uw hotelreservering en de vluchtgegevens en tickets. De wedstrijdkaarten liggen doorgaans gereed in het hotel. Dit zijn kaarten voor het thuisvak van de club van bestemming. Houdt u hier rekening mee. Het is namelijk niet toegestaan om in het thuisvak van de ene partij clubkleren van de tegenpartij te dragen tijdens de wedstrijd.

Indien de reisbescheiden niet uiterlijk 5 dagen voor vertrek in uw bezit zijn, dient u onmiddellijk contact op te nemen met Eurotravel Sports.

7.2 U bent gehouden om de door Eurotravel Sports verstrekte reisbescheiden direct na ontvangst zorgvuldig te controleren op eventuele fouten. Controleer daarom meteen de vlucht- en wedstrijdgegevens bij desbetreffende vluchtmaatschappij of voetbalclub. Indien de reisbescheiden niet correct zijn, dient u per omgaande contact op te nemen met Eurotravel Sports.
Eurotravel Sports is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien naderhand blijkt dat de reisbescheiden niet correct zijn. Kosten die gepaard gaan met een aanpassing van de reisbescheiden wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens komen voor uw rekening.

7.3 U bent zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste en geldige grens- en reisdocumenten zoals een geldig paspoort of identiteitsbewijs, visa en eventuele documenten op gezondheidsgebied. Informatie hierover dient u zelf bij de aangewezen autoriteiten in te winnen. Eurotravel Sports is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien u niet beschikt over juiste en geldige grens- en reisdocumenten.

7.4 Eurotravel Sports raadt u dringend aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Vraag ons naar een gepaste reis- of annuleringsverzekering voor uw arrangement.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en overmacht

8.1 Eurotravel Sports verplicht zich tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die u redelijkerwijs op grond van de overeenkomst mocht hebben. U dient zelf alle instructies, aanwijzingen en algemene voorwaarden van Eurotravel Sports en de door haar ingeschakelde hulppersonen en leveranciers na te leven.

8.2 Eurotravel Sports aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadeclaims van welke aard dan ook indien:

a. de tekortkoming niet aan haar is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaakt, omdat:

- de tekortkoming toe te rekenen is aan u zelf; of

- de tekortkoming niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of

- de tekortkoming te wijten is aan een gebeurtenis die Eurotravel Sports of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of

- de tekortkoming te wijten is aan overmacht, zijnde abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden;

b. u uw schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering en/of ziektekostenverzekering of indien u via een andere weg reeds schadeloos bent gesteld;

c. en voor zover een verdrag of wet de aansprakelijkheid uitsluit of beperkt.

 

Artikel 9 – Klachtafhandeling

9.1 Eurotravel Sports doet haar uiterste best om uw reis goed te laten verlopen. Niettemin kunnen zich toch problemen voordoen. Indien u op enig moment onverhoopt een klacht heeft of zich een probleem voordoet, dient u hiervan direct melding te maken op het daartoe verstrekte noodtelefoonnummer van Eurotravel Sports en deze melding schriftelijk (per e-mail of per fax) aan Eurotravel Sports te bevestigen. Deze melding dient ertoe Eurotravel Sports in staat te stellen om het probleem, zo mogelijk ter plekke en direct, te verhelpen.

9.2 Klachten die tijdens de reis niet of niet direct (aantoonbaar) overeenkomstig artikel 9.1 zijn gemeld, zullen bij terugkomst niet in behandeling worden genomen. Indien uw tijdig gemelde klacht over de reis niet naar wens wordt opgelost, dient u deze binnen 30 dagen na terugkomst per e-mail bij info@VoetbalOnTour.nl of schriftelijk bij Eurotravel Sports in te dienen. Bij gebreke daarvan zal de klacht niet meer in behandeling worden genomen en vervallen uw eventuele rechten.

Indien u tijdig uw klacht heeft ingediend, zal Eurotravel Sports binnen een termijn van maximaal 10 werkdagen per e-mail of brief reageren op de klacht.

 

Artikel 10 – Geschillen

Op alle geschillen tussen u en Eurotravel Sports is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen uitsluitend bij de Nederlandse rechter aanhangig te worden gemaakt. Ieder vorderingsrecht vervalt een jaar na afloop van de reis, of, als deze niet plaatsvond, een jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.